English B.Malaysia
 
比较
牙刷效能比较
 

马来西亚
私人执业牙医协会认可
 
演示
正确使用T型牙刷的方法

医生见证
天星之夜, 牙医见证, 菲律宾

医生解释天星牙刷的优点, 菲律宾

Brushing Made Easy - 介绍T型牙刷, 菲律宾

视频演示

 
正确使用T型牙刷的方法
(长度: 1:15 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=2CZrYHEMvvw
: http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwNDIxODA0.html
刷牙示范
(长度: 1:34 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=-kpIg1HQsUk
: http://v.youku.com/v_show/id_XMjI3MDE2Mjk2.html
T型牙刷例证
(长度: 1:11 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=chceMWfoZJQ
: http://v.youku.com/v_show/id_XMjIxMzgxMTU2.html
T型牙示范
(长度: 1:57 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=ZWNq4xepKVc
: http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwNDIyNDQw.html
T型牙刷刷牙示范
(长度: 2:06 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=fxfhdZXyM_0
: http://v.youku.com/v_show/id_XMjA2MjcxNzky.html
T型牙刷刷牙示范
(长度: 1:23 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=4nzF6kpsTxc
: http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwNDIwOTgw.html
T型牙刷刷牙示范
(长度: 1:41 分钟)
: http://www.youtube.com/watch?v=iOZjNDMbEMw
: http://v.youku.com/v_show/id_XMjIxNDEwNjIw.html
五岁女孩用more-T牙刷
(Length: 1:47 min)
: http://www.youtube.com/watch?v=M50CPpJLqFQ
: http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3OTE2NTcy.html
十岁男孩用more-T牙刷
(Length: 1:21 min)
: http://www.youtube.com/watch?v=_wfLJqYX_pc
: http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3OTE5NzA0.html
正确刷牙方法
(Length: 0:31 min)
: http://www.youtube.com/watch?v=rJgEp63brNo
: http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3OTYzNjEy.html