English B.Malaysia
 
比较
牙刷效能比较
 

马来西亚
私人执业牙医协会认可
 
演示
正确使用T型牙刷的方法

医生见证
天星之夜, 牙医见证, 菲律宾

医生解释天星牙刷的优点, 菲律宾

Brushing Made Easy - 介绍T型牙刷, 菲律宾

我们的 活动

 
Wali Band Concert 2012
(Length: 0:58 min)
: http://youtu.be/K2IBHMmK_Ls
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzMzg5NTUy.html
T爆大马群星演唱会2012 (柯有伦)- Part 1
(Length: 24:42 min)
: http://youtu.be/nhqrf81JnxQ
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNjcxOTEy.html
T爆大马群星演唱会2012 (安心亚) - Part 2
(Length: 16:00 min)
: hhttp://youtu.be/lUhTShJKcfU
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNTkxMzA0.html
T爆大马群星演唱会2012 (A-Lin) - Part 3
(Length: 30:05 min)
: http://youtu.be/JAzpiS5yHhY
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzODMwNjI0.html
T爆大马群星演唱会2012 (瑶瑶) - Part 4
(Length: 13:45 min)
: http://youtu.be/XgcRplonlY4
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzOTM1NDYw.html
T爆大马群星演唱会2012 (小鬼) - Part 5
(Length: 27:58 min)
: http://youtu.be/zxmeQB7pP_M
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzOTUxNzc2.html
T爆大马群星演唱会2012 (李圣杰) - Part 6
(Length: 28:38 min)
: http://youtu.be/QdAhp0TBJQA
: http://v.youku.com/v_show/id_XNDI0MjE4MjAw.html
 

图片 演唱会

 
 

口腔健康研讨会

 
Malaysia Seminar
Singapore Seminar
Taiwan Seminar
Philipines Seminar